Пн-Пт. 07.30-21.00 Сб 08.30-16.00 Вс. 09.00-15.00
Публічний договір-оферти про надання медичних послуг

Товариство з обмеженою відповідальністю «МІРУМ», іменоване далі «Виконавець», в особі Медичного директора Масика Андрія Олексійовича, який діє на підставі Довіреності №____ від «_____» _____________2021р., та Фізична особа, яка звернулася до Виконавця для отримання медичних послуг, іменована (ний) далі «Пацієнт», з іншої сторони, разом іменовані як «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей договір про нижче наведене.

Визначення основних термінів:

В цьому Договорі нижченаведені терміни, поняття і визначення вживаються у такому значенні:

Медична послуга – певна дія або сукупність дій, які здійснюються медичними працівниками в Лікувально-діагностичному центрі Виконавця з метою профілактики, діагностики, лікування або реабілітації захворювань, патологій або станів Пацієнта.

Пацієнт – фізична особа, яка звернулася до Лікувально-діагностичного центру Виконавця для отримання медичних послуг та уклала з Виконавцем договір про надання таких послуг. У разі, якщо споживачем Послуг є малолітня або недієздатна особа, права та обов’язки, що передбачені цим Договором для Пацієнта, набуває законний представник такої особи.

Лікувально-діагностичний центр (далі – Заклад) – заклад охорони здоров’я, створений Виконавцем та розташований за адресою: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, буд. 1/3

Веб-сайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою mirumclinic.com, яка є офіційним джерелом інформування Пацієнтів про Виконавця та послуги, що ним надаються.

Лікуючий лікар/лікар – лікар Виконавця, який надає медичні послуги Пацієнту в Закладі.

План лікування – обраний лікарем для кожного Пацієнта окремо і погоджений з Пацієнтом комплекс профілактичних, лікувальних, діагностичних, хірургічних, реабілітаційних заходів, медичних маніпуляцій тощо, необхідний для досягнення позитивних результатів лікування захворювання Пацієнта, із зазначенням етапів лікування, переліку медичних втручань, орієнтовних строків лікування та орієнтовної вартості лікування щодо хірургічних втручань в цінах, що діють на день складання плану лікування.

Правила - Правила перебування та обслуговування пацієнтів в Закладі, затверджені Виконавцем та обов’язкові до виконання Пацієнтом, з якими Пацієнт зобов’язаний ознайомитися до укладення договору.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 1. Відповідно до ст.ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України цей Договір є публічним Договором (публічною офертою), що містить всі істотні умови надання Виконавцем медичних послуг та пропонує необмеженому колу фізичних осіб (Пацієнтам) отримати медичні послуги на умовах, визначених цим Договором. Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Пацієнтів.

 2. Виконавець в умовах Лікувально-діагностичного закладу зобов’язується за зверненням Пацієнта надати останньому (чи особі, в інтересах якої укладено цей Договір) одну або декілька платних медичних послуг з Переліку медичних послуг Виконавця, спрямованих на покращення стану здоров’я Пацієнта та відповідно до встановленого діагнозу (далі – Послуги), а Пацієнт зобов'язується прийняти та оплатити Послуги на умовах, визначених цим Договором.

 3. Обсяги, вид, вартість та строки надання Послуг визначаються з урахуванням здоров’я Пацієнта, медичних показань, бажань Пацієнта та технічних можливостей Виконавця. На підставі проведеного первинного огляду Пацієнта лікуючий лікар встановлює попередній діагноз, визначає методи і можливі варіанти лікування, наслідки лікування та передбачувані результати, ступінь ризику і можливі ускладнення, інформує про це Пацієнта. За результатами попереднього діагнозу лікар складає План лікування. Необхідною умовою виконання Договору є згода Пацієнта із запропонованим Планом лікування, що засвідчується підписом Пацієнта або шляхом фактичного споживання Пацієнтом зазначених у Плані лікування послуг. Впродовж дії Договору Сторони можуть скласти декілька Планів лікування або змінити План лікування. 

 4. Надання Послуг здійснюється відповідно до Інформованої добровільної згоди Пацієнта на проведення діагностики, лікування, операції та знеболення, яка оформлюється у встановленій законодавством України формі та може додатково оформлюватися в формі, визначеній Виконавцем, перед наданням першої Послуги та перед наданням інших Послуг, перелік яких визначається Виконавцем. Сторони погодили, що підписання інформованих згод є необхідною умовою для початку надання Послуг.
  Послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за телефоном або при особистому зверненні Пацієнта. Надання Послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках відсутності попереднього запису на цей час інших Пацієнтів. Дата та час надання кожної Послуги погоджується Виконавцем та Пацієнтом в усній або письмовій (шляхом підписання графіка відвідувань) формі.
  Дату та час надання кожної Послуги може бути змінено з ініціативи Виконавця у разі:
  якщо стан здоров’я Пацієнта перед початком надання Послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров’ю Пацієнта або інших тяжких чи негативних наслідків.

 5. Виконавець надає медичні послуги на підставі ліцензії на провадження господарської̈ діяльності з медичної практики, що видана згідно Наказу Міністерства охорони здоров’я Україні від 29.11.2021 р. № 2642.

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

 1. Пацієнт зобов’язаний

  1. записатись на прийом на сайті Виконавця, через контакт-центр чи особисто на визначені дату та час;

  2. з’явитися до місця надання медичних послуг в погоджений із Виконавцем час;

  3. надати ТОВ ЛДЦ «МІРУМ» свої персональні дані (про особу, місце проживання тощо), достовірні відомості про сімейний стан;

  4. виконувати всі приписи та рекомендації Лікуючого лікаря та медичного персоналу ТОВ ЛДЦ «МІРУМ», який бере участь у наданні Пацієнту Медичних послуг, та не вдаватись до самолікування

  5. Надати лікуючому лікарю відомості про:

   1. виникнення, тривалість та перебіг захворювань (станів), пов’язаних з наданням медичних послуг, які є Предметом даного Договору;

   2. інформацію про стан свого здоров'я, наявність алергії або атипових реакцій на лікарські засоби, наявні та перенесені захворювання, тощо, шкідливі звички, відомості щодо прийому лікарських засобів, спадкові захворювання, які заносяться до медичної документації;

   3. протипоказання або обмеження до застосування будь-яких лікарських засобів, медичних і діагностичних маніпуляцій, оперативних втручань та інш.;

   4. іншої необхідної інформації, яка може вплинути на перебіг, результат і вибір методів діагностики, виду знеболювання чи наркозного забезпечення і оперативного лікування захворювань (станів), вказаних у заяві Пацієнта і, які є Предметом даного Договору;

   5. повної і об’єктивної інформації про свій фізичний і психоемоційний стан на момент звернення до Виконавця.

  6. Виконувати всі вимоги, призначення і рекомендації медичного персоналу Виконавця під час проведення обстеження і всього курсу лікування захворювань (станів), які є Предметом даного Договору. Своєчасно здійснювати заплановані візити до лікуючого лікаря, сумлінно виконувати всі його приписи та рекомендації. Сумлінно виконувати всі вимоги лікарняного режиму, внутрішнього розпорядку Лікувально-діагностичного центру та інші вимоги, що забезпечують якісне та своєчасне надання медичних послуг. Своєчасно з’являтися на всі призначені консиліуми, додаткові обстеження та огляди, у т. ч. комісійні та за участю фахівців провідних закладів охорони здоров’я.

  7. Під час курсу лікування захворювань (станів), які є Предметом даного Договору, повідомляти представнику Виконавця (лікуючому лікарю) про можливе погіршення стану здоров'я.

  8. Припинити на весь курс лікування прийом наркотиків і алкогольвмісних напоїв. Обмежити на весь курс лікування тютюнопаління, в тому числі електронних сигарет, кальянів та інших пристроїв для паління. Погоджувати з представником Виконавця (лікуючим лікарем) вживання будь-яких медичних препаратів, в будь-яких формах випуску незалежно від причини, тривалості прийому та необхідності для їх призначення і використання.

  9. У випадку однобічного припинення дії даного Договору проінформувати Виконавця впродовж 12 годин з часу його припинення.

  10. Ознайомитися із тарифами на медичні послуги Виконавця, з інформацією щодо сутності (споживчі властивості) та порядку надання призначених лікуючим лікарем видів медичних послуг та іншою інформацією, розміщеною у “Куточку споживача” та веб-сайті Виконавця.

  11. У випадку нерозуміння чи незгоди з планом лікування, іншою внесеною в медичну документацію інформацією, робити зауваження, роз’яснення в письмовому вигляді чи викласти факти за своїм розумінням в медичній документації Виконавця. У випадку відсутності таких пояснень, вибір методів лікування, обстеження, рекомендації представників Виконавця (лікуючого лікаря, анестезіолога та інш.) вважаються узгодженими з Пацієнтом.

  12. Погоджувати з Виконавцем консультації у спеціалістів інших медичних закладів та повідомляти про результат з пред’явленням висновку лікаря спеціалістів під час перебування на лікуванні у Виконавця.

 2. Виконавець зобов’язаний:

  1. Здійснювати медичні послуги кваліфіковано згідно з діючими медичними технологіями і вимогами нормативних документів Міністерства охорони здоров’я України, які діють під час укладання Договору, а також змінами, внесеними до них або прийнятими під час дії даного Договору новими нормативними документами Міністерства охорони здоров’я України. Виконавець може використовувати міжнародні клінічні протоколи (зокрема ESMO, NCCN).

  2. Належним чином інформувати Пацієнта про мету, терміни надання медичних послуг, ефективність обраних методик, а також про можливі ризики та ускладнення під час та після їх застосування.

  3. Дотримуватися абсолютної конфіденційності інформації про персональні дані Пацієнта, забезпечити збереження лікарської таємниці: стан здоров’я, факт звернення до лікувально-діагностичного центру, види і результати медичних обстежень та оглядів, поставлений діагноз і інші медичні відомості; інтимну та сімейну сторони життя Пацієнта.

  4. Надавати Пацієнту копію медичної документації, що стосується Предмету діючого Договору, після письмового звернення Пацієнта до адміністрації Виконавця, із зазначенням причини в строки, встановлені діючим законодавством.

 3. Пацієнт має право:

  1. Отримати медичні послуги на умовах та в обсязі, передбачених цим Договором.

  2. Отримати у доступній формі повну та достовірну інформацію про: вартість медичних послуг, умови їх надання у медичному підрозділі Виконавця, стан свого здоров’я, мету запропонованих медперсоналом (чи запрошеними спеціалістами) досліджень і лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку захворювання, в тому числі наявність ризику для життя та здоров’я, можливі ускладнення, що можуть виникнути в результаті лікування. У передбачених чинним законодавством України особливих випадках така інформація може бути обмежена Виконавцем. Отримання відповідної інформації від Виконавця засвідчує підпис Пацієнта на Інформованої згоді

  3. Знайомитися з інформацією та медичною документацією, що стосується питання обстеження або лікування хвороб (станів), які є Предметом даного Договору, що вноситься в особисту медичну документацію представником Виконавця (лікуючим лікарем): дані скарг, анамнезу, відомостей, що стосується здоров’я пацієнта, об’єктивні дані, дані лабораторних та додаткових методів дослідження, діагнозу, рекомендаціями, призначеннями та іншими записами.

  4. У випадку виникнення суперечливих питань за Предметом даного Договору звертатися до адміністрації Виконавця для їх вирішення.

  5. Отримати копію медичної документації за Предметом даного Договору, після письмового звернення Пацієнта до адміністрації Виконавця, з вказівкою причини в строки, встановлені законодавством.

  6. Відмовитися від подальшого лікування.

  7. Інші права передбачені, чинним законодавством.

 4. Виконавець має право:

  1. Вимагати від Пацієнта неухильного виконання призначень і рекомендацій, даних представником Виконавця (лікуючим лікарем) за Предметом даного Договору.

  2. У випадку необхідності спрямовувати Пацієнта для обстеження, проведення консультацій профільних спеціалістів або лікування в інших профілактичний заклад.

  3. відмовитися від укладення цього Договору за неможливості (в тому числі технічної, кадрової, організаційної тощо) надати Пацієнту медичні послуги, виявленні в Пацієнта ознак алкогольного чи наркотичного сп’яніння, порушення Правил перебування та обслуговування, агресивної поведінки чи інфекційного захворювання, яке загрожує здоров’ю інших осіб, що перебувають у лікувально-діагностичному центрі.

  4. в однобічному порядку припинити виконання своїх зобов’язань за даним Договором при порушенні або не виконанні Пацієнтом своїх зобов’язань за даним Договором, порушення лікарняного режиму, внутрішнього розпорядку Лікувально-діагностичного центру, Правил перебування та обслуговування, виявленні в Пацієнта ознаки алкогольного чи наркотичного сп’яніння, агресивної поведінки чи інфекційного захворювання, яке загрожує здоров’ю інших осіб, що перебувають у лікувально-діагностичному центрі.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 1. Вартість Послуг, що надаються за цим Договором, визначається відповідно до їх обсягу та затверджених Виконавцем тарифів на Послуги. Тарифи на Послуги мають юридичну силу угоди про узгоджену ціну. Тарифи на послуги розміщені Виконавцем на веб-сайті Виконавця та в «Куточку споживача» Лікувально-діагностичного центру. Перелік Послуг зазначається в Плані лікування та не включає лікування прихованих патологій, які можуть бути виявлені в процесі лікування.

 2. Пацієнт оплачує Послуги одним із нижченаведених способів за вибором Пацієнта:
  оплата готівкою в касу Виконавця; оплата за допомогою платіжної картки з використанням платіжного пристрою банку Виконавця; оплата рахунків Виконавця за безготівковим розрахунком.

 3. Послуги оплачуються Пацієнтом в день надання Послуги - до надання Послуги або безпосередньо після її надання, в розмірі повної вартості наданої Послуги в конкретне відвідування.

 4. Пацієнт має право здійснити попередню оплату Послуг, визначених Планом лікування. Вартість Послуг, сплачених Пацієнтом як попередня оплата, не може бути переглянута Виконавцем у разі зміни тарифів на Послуги та встановлюється відповідно до тарифів, діючих на день оплати.

 5. Лікування за страховкою надається за умови попереднього укладання Виконавцем відповідного Договору зі страховою компанією.

 6. Якщо в процесі надання Послуг виникає потреба в їх коригуванні (наданні додаткових послуг або в зміні Плану лікування), то відповідному коригуванню піддається і остаточна вартість Послуг за Договором. Такі зміни Сторони узгоджують до моменту надання додаткових або змінених Послуг. Пацієнт має право відмовитися від коригування Послуг та продовжувати отримувати Послуги згідно узгодженого Плану лікування. Якщо така відмова унеможливлює продовження надання Послуг за медичними показаннями, Виконавець має право в односторонньому порядку припинити дію цього Договору, а Пацієнт зобов’язаний оплатити вартість фактично отриманих Послуг. Якщо Пацієнт не заперечує проти зміни або доповнення Плану лікування, то надання Послуг продовжується відповідно до нових умов та з підписанням нового або додаткового Плану лікування.

 7. Якщо з вини Виконавця Послуги надаються не в повному обсязі, вартість ненаданих та сплачених Послуг відшкодовується Пацієнту протягом трьох робочих днів з моменту звернення Пацієнта із відповідною заявою. 

 8. У випадку неможливості надання Послуг (частини Послуг) через нез’явлення Пацієнта на прийом до лікаря або на іншу медичну процедуру, відмови Пацієнта від подальшого отримання Послуг, порушення Пацієнтом умов цього Договору та (або) Правил Виконавець повертає Пацієнту сплачену ним суму передоплати з вирахуванням фактично здійснених витрат протягом трьох робочих днів з моменту звернення Пацієнта із відповідною заявою. 

 9. Пацієнт не має права відмовитись від оплати погоджених та фактично наданих Послуг.
  Загальна вартість Послуг за цим Договором визначається сумарною вартістю всіх наданих Пацієнту Послуг.

 10. Платником за послуги можуть бути як самі Пацієнти, так і їх представники (родичі, довірені особи), а також підприємства, організації, благодійні фонди тощо

 11. Умови цього розділу щодо оплати Послуг не поширюється на випадки надання Пацієнтам медичних послуг, які оплачуються страховиками відповідно до договорів добровільного медичного страхування або іншими третіми особами. Будь-які медичні послуги за цим Договором можуть бути сплачені третьою особою на підставі окремого договору між третьою особою та Виконавцем.

4. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ

 1. Приймання-передача наданих Послуг здійснюється в усній формі чи на вимогу однієї зі Сторін шляхом оформлення Акту наданих послуг (далі – Акт), який складається Виконавцем в двох примірниках та надається Пацієнту для підписання.

 2. Пацієнт зобов’язаний підписати обидва примірника Акту або надати письмову мотивовану відмову від його підписання. У разі якщо Пацієнт не надав письмову мотивовану відмову від підписання Акту Послуга вважається наданою належним чином, належної якості, в повному обсязі, у відповідності до Плану лікування, та прийнята Пацієнтом в повному обсязі без претензій до Виконавця.
  За наявності письмової мотивованої відмови від підписання Акту Виконавець протягом 10 (десяти) календарних днів розглядає таку відмову та в письмовій формі повідомляє Пацієнта про результати розгляду. У разі обґрунтованості відмови Пацієнта Сторони складають двосторонній рекламаційний акт з переліком необхідних доробок і термінів їхнього виконання.

 3. Якщо Пацієнту надано декілька Послуг, Виконавець має право скласти один Акт, в якому зазначити весь перелік наданих Послуг.

 4. У разі нескладення сторонами Акту наданих послуг, належним підтвердженням надання медичних послуг є відомості медичної документації, в тому числі, але не обмежуючись, Консультативний висновок спеціаліста.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 1. Виконавець несе відповідальність перед Пацієнтом за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків медичним персоналом, недотримання вимог, що висуваються до методів діагностики та лікування, дозволених на території України у відповідності до чинного законодавства України.

 2. Виконавець не несе відповідальності без вини, а також за шкоду, заподіяну здоров’ю Пацієнта в результаті:

  1. неявки чи несвоєчасної явки Пацієнта на заплановані візити чи контрольні медичні огляди;

  2. дострокове розірвання Договору з ініціативи Пацієнта;

  3. неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Пацієнтом в анамнезі життя чи захворювань істотних відомостей про стан його здоров’я, у т. ч. наявність алергічних чи інших специфічних реакцій на медичні препарати, індивідуальну їх несприйняття, атипову побудову органів чи їх систем, наявність захворювань, які становлять загрозу для оточуючих та медперсоналу;

  4. недотримання Пацієнтом приписів та рекомендацій лікаря та медперсоналу;

  5. порушення Пацієнтом лікарняного режиму;

  6. недотримання Пацієнтом приписів даного Договору.

 3. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у разі виникнення особливих обставин з об’єктивних причин (форс-мажорних обставин), які Сторони не могли передбачити і що перешкоджають Сторонам виконати свої обов’язки за цим Договором.

 4. До форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) Сторони відносять: стихійні лиха (бурі, циклони, повені, землетруси та інші природні та кліматичні явища); війну і воєнні дії, блокаду, масові заворушення, страйки, безпорядки; технологічні фактори (відсутність електроенергії, пошкодження апаратури, аварії, пожежі та т. і.); дії, бездіяльність або акти державних органів, виконавчих органів влади та місцевого самоврядування, спрямовані на припинення або призупинення виконання дій за цим Договором, та перешкоджаючі нормальній діяльності Сторін, в тому числі, зміни в нормативній та законодавчій базі, яка регулює правовідносини Сторін цього Договору.

 5. Сторона, яка не може виконувати свої договірні відносини внаслідок обставин, зазначених у п. 6.4. Договору повинна повідомити про це іншу сторону письмово, але не пізніше 10 календарних днів з дати їх виникнення, а також належним чином цей факт підтвердити.

 6. Якщо форс-мажорні обставини тривають більш одного місяця, кожна зі Сторін вправі розірвати Договір. При цьому жодна із Сторін не має права жадати від іншої сторони відшкодування можливих збитків, а Виконавець зобов’язується повернути Пацієнту суму попередньої оплати, яка фактично була проведена за послуги, що не були надані Виконавцем.

7. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ПАЦІЄНТА.

 1. На виконання Закону України "Про захист персональних даних" Виконавець повідомляє Пацієнта про здійснення обробки його персональних даних під час виконання даного Договору.

 2. Володільцем персональних даних є Виконавець. Персональні дані збираються з метою охорони здоров’я, встановлення медичного діагнозу, для забезпечення лікування або надання медичних послуг (п. 6 ч. 2 ст. 7 Закону України "Про захист персональних даних").

 3. Склад та зміст персональних даних, що обробляються Виконавцем:  
  загальні дані (в тому числі, але не виключно: прізвище, ім’я, по батькові, стать, дата та місце народження, адреса реєстрації та місце проживання, сімейний стан, засоби зв’язку); спеціальні дані, що стосуються стану здоров’я особи (в тому числі, але не виключно: факт звернення за медичною допомогою, медична інформація про особу, що містить не лише свідчення про стан здоров’я, а й про історію хвороби, запропоновані дослідження і лікувальні заходи, прогноз можливого розвитку захворювання, наявність ризику для життя і здоров’я, відомості про наявність групи інвалідності, генетичні дані тощо).

 4. Пацієнт має такі права у сфері захисту персональних даних: знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця персональних даних; отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані; на доступ до своїх персональних даних; отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; пред’являти вмотивовану вимогу Виконавцю із запереченням проти обробки своїх персональних даних; пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних Виконавцем, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
  на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
  звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних; застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; знати механізм автоматичної обробки персональних даних; на захист від автоматизованого рішення, яке має для пацієнта правові наслідки.

 5. Персональні дані пацієнтів зберігаються у формі картотек та/або локальних електронних баз даних. 

 6. Виконавець зобов’язується забезпечити конфіденційність та безпеку персональних даних Пацієнта під час їх обробки. Працівники Виконавця здійснюють обробку персональних даних Пацієнта виключно у зв’язку з виконанням їхніх професійних обов’язків та зобов’язуються не допускати розголошення персональних даних, які їм були довірені або стали відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових та трудових обов’язків.

 7. Виконавець може передавати персональні дані пацієнтів до Міністерства охорони здоров’я України, Департаментів охорони здоров’я м. Києва, відповідних обласних державних адміністрацій, органам прокуратури, правоохоронним та судовим органам, органам опіки та піклування, страхованим компаніям тощо виключно в обсязі, що є необхідним для реалізації ними своїх повноважень. Адвокати мають право доступу до персональних даних лише тих пацієнтів, які є їхніми клієнтами, та виключно у випадку надання цими клієнтами згоди на таку передачу. Іншим особам персональні дані передаються лише за згодою пацієнта або його законного представника (батьки, опікун або піклувальник). Пацієнт надає згоду на використання Виконавцем наданих ним контактних даних з метою інформування Пацієнта, здійснення зв’язку із Пацієнтом.

8. УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ. ЗМІНА Й ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ.

 1. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту усного або письмового звернення Пацієнта за отриманням медичних послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору (підписання плану лікування, інформованої згоди на діагностику та лікування, початок фактичного користування послугами, оплата рахунку Виконавця тощо), без підписання письмового примірника Сторонами. 

 2. Дата першого звернення Пацієнта до Виконавця за згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору. Пацієнт вважається ознайомленим з Договором в момент укладання Договору.
  Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов.

 3. Укладаючи Договір, Пацієнт автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору та всіх можливих додатків до Договору.

 4. Перед початком користування медичними послугами кожний Пацієнт зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору, тарифами на Послуги, а також Правилами перебування та обслуговування пацієнтів в Лікувально-діагностичному центрі Виконавця, що розміщені (оприлюднені) на офіційному веб-сайті Виконавця та в Куточку (папці) споживача.Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін.

 5. Даний Договір є безстроковим.

 6. Договір може бути припинений достроково при невиконанні однією зі сторін своїх обов’язків у випадках передбачених даним Договором або за згодою сторін.

9. ІНШІ УМОВИ

 1. У випадку невиконання (повного або часткового) Пацієнтом призначень, рекомендацій і вимог, отриманих від Виконавця, з Виконавця знімається відповідальність за подальший стан Пацієнта і він не несе відповідальність за надання послуг, виникнення можливих ускладнень, і наслідки захворювань і станів Пацієнта.

 2. Виконавець не несе відповідальність за збереження готівкових коштів, банківських карток, коштовностей, цінних речей та інш. матеріальних цінностей Пацієнта, залишених або забутих на території і в приміщеннях, які належать Виконавцю.

 3. Вся медична документація (медична картка, данні обстежень, аналізів, рентген-знімки, кардіограми та їх розшифровки, висновки спеціалістів, фотографії тощо), заведена на Пацієнта є власністю Виконавця і відповідно зберігається у Виконавця. Ознайомлення (знімання копій) Пацієнта (його представників, уповноважених осіб) з такою документацією відбувається у спеціально облаштованому приміщенні за місцем надання послуг (п. 1.5 Договору) та у присутності представника Виконавця.

 4. Про встановлений у медичному підрозділі Виконавця порядок ознайомлення з медичною документацією, особливості та умови виконання гарантійних зобов’язань, іншою інформацією стосовно надання медичних послуг та діяльності Пацієнт може дізнатися шляхом направлення запиту до Виконавця, відповідь на яку Виконавець надає не пізніше дня, наступного за днем направлення запиту Пацієнтом.

 5. Всі суперечки, які виникають у ході реалізації даного Договору, вирішуються у встановленому Законом порядку. В іншому, що не передбачене цим Договором, Сторони керуються законодавством України, чинним на момент укладання Договору. Сторони погодили, що всі судові спори будуть розглядатися за місцем знаходження Виконавця.

 

Реквізити Виконавця:

Товариство з обмеженою

відповідальністю «МІРУМ»

04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, буд.1-3

Платіжні реквізити:

_______________________

Дата затвердження Договору:

м. Київ

Контакты
Мы в клинике MIRUM clinic прилагаем все усилия, чтобы вам было уютно, комфортно, безопасно и эффективно.
Киев, ул. Виктора Некрасова, 1
Пн-Пт. 07.30-21.00 Сб 08.30-16.00 Вс. 09.00-15.00
+ 38 044 585 58 58